O združení

Občianske združenie CASTRUM GHYMES je dobrovoľnícka nezisková organizácia založená  s cieľom záchrany národnej kultúrnej pamiatky hradu Gýmeš v katastri obce Jelenec v Nitrianskom kraji. Čiastkovými cieľmi združenia sú:

  • staticky zabezpečiť jeho ohrozené časti, postupne zvýšiť bezpečnosť pohybu návštevníkov hradu
  • starostlivosť a ochrana prírodného prostredia na hrade a okolí
  • podpora a rozvoj cestovného ruchu, zviditeľnenie historického významu regiónu
  • vydávanie informačných katalógov, letákov a pohľadníc

Logo OZ CASTRUM GHYMES

Občianske združene CASTRUM GHYMES pôsobí na hrade Gýmeš od novembra 2011. Počas našej činnosti sa nám podarilo začať s konzerváciou či čiastočnou obnovou vybraných objektov hradnej zrúcaniny. V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre prebieha na hrade každoročne archeologický výskum, na ktorý následne nadväzujú architektonicko-historický, prípadne statický výskum. Na hrade pravidelne prebieha zber a odvoz odpadkov po návštevníkoch, odstraňovanie náletovej zelene, kosenie, hrobľovanie kameňa, údržba chodníkov a mnohé ďalšie činnosti, ktoré popri konzervácii murív napomáhajú k zvýšeniu komfortu a bezpečnosti návštevníkov hradnej zrúcaniny. Združenie tiež vydáva a distribuuje medzi návštevníkov rôzne propagačné materiály a suveníry ako sú brožúra o hrade, pohľadnice, magnetky a podobne. Aktívne tiež propaguje hrad prostredníctvom webovej stránky či na sociálnych sieťach.

Záchranné práce sú realizované členmi združenia a dobrovoľníkmi pod vedením skúsených majstrov, s použitím tradičných stavebných technológií a materiálov. Výskumy a odborné vedenie zastrešujú odborníci na hradnú architektúru, archeológiu a statiku. Všetky práce sú odsúhlasené a dozorované KPÚ v Nitre. Obnovu hradu podporuje množstvo individuálnych darcov či subjektov, pričom najväčší objem finančnej podpory na obnovu a výskumy už dlhoročne poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom svojho grantového programu Obnovme si svoj dom.

Cieľom združenia je v najbližších rokoch riešiť primárne sanáciu najohrozenejších častí hradu, kaverien, polorozpadnutých záklenkov a klenieb, ktoré ohrozujú statiku jednotlivých objektov hradnej zrúcaniny a popritom sa venovať aj systematickej obnove vybraných častí hradu. Ten je, žiaľ, stále v havarijnom stave a bez rýchleho zásahu hrozí mnohým murivám zánik. Každá Vaša pomoc v tomto našom úsilí je preto vítaná.